Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Mózes Huba
mÁRIA ÉNEKE MAGYAR FORDÍTÁSVÁLTOZATAINAK
SZÖVEGALAKÍTÓ HAGYOMÁNYA

 

The Song of Mary in a Literary Context: the Versions of the Original Text in Hungarian Translations

The Latin text of the biblical song of the Virgin Mary is a hymn. The New Testament text goes back to Old Testament forms: the Book of Samual, the Hymns. It has several Hungarian translations dating back to 1466, when it appeared in codices. After 1536 it was present in several printed versions of Bible. There are various translations due to the difficulty of finding a right version. These difficulties are a result of the problem that the original Greek text contains many Hebraic elements, and the Latin text of the Vulgata is not always in accordance with theGreek version. The study refers to the various problems of the Hungarian translations over more then 500 years.

Keywords: hymn, the song of Mary, New Testament, lexical elements, translation

 

Az újkori európai líra a középkori latin himnuszköltészetnek, ez pedig az Újszövetség versszerű részleteinek, köztük az ószövetségi fordulatokkal teljes Mária énekének adósa.

Mária énekének mélyre nyúló gyökereit Sámuel első könyvének, valamint a Zsoltárok könyvének részleteiben ismerhetjük fel. A Szent István Társulatnál 1973-ban és a Kálvin János Kiadónál 1996-ban megjelent bibliafordításból idézek:1

1Sám

2,1

SZIT

Szívem ujjong az Úrban

KJK

Örvendez szívem az Úrban

Zsolt

126,3

SZIT

Az Úr nagy dolgot tett

KJK

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr

Zsolt

89,11

SZIT

ellenségeidet szétverte karod ereje

KJK

erős karoddal szétszórtad ellenségeidet

Zsolt

107,9

SZIT

az éhezőket jóllakatta

KJK

jól tartotta az éhezőket

Zsolt

98,3

SZIT

Megemlékezett jóságáról és hűségéről Izrael háza iránt

KJK

Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára

A legmélyebbre nyúló gyökereket az Ószövetség legelső könyvének alábbi, magyarul két, csaknem azonos szövegezésű fordításban idézett részlete érzékeltetheti: Ter/IMóz 22,18

SZIT Utódaid által nyer áldást a föld minden népe,
mert hallgattál a szavamra

KJK a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe,
mert hallgattál szavamra

Az ének pontosságra törekvő magyar fordításváltozatainak alakulását 1466-tól több kódexben, 1536-tól pedig számos nyomtatott bibliafordításban követhetjük nyomon. A fordításváltozatokban több-kevesebb eltérésre, többek közt mondattani szerep szerint számba vehető lexémák különbségére figyelhetünk fel.2 A Müncheni kódexben az ének második mondatának alanya az elavult szelletem (lelkem jelentésű) szó. A Müncheni, az Apor-, a Festetics-, a Czech-, a Jordánszky- és a Peer-kódexben a hivan, hévon, hivon - szintén elavult - szóváltozatokkal jelölt módhatározó szerepel. A Müncheni és az Apor-kódexben, valamint Pesti Gábor fordításában eltérő fogalmazású, például, a felmagasztattya, a nagyejtja és a nagyságosítja igei állítmány. A Müncheni kódexben, Sylvester János, valamint Heltai Gáspár fordításában, illetve az Apor- és a Döbrentei-kódexben, valamint Károli Gáspár fordításában a tárgy, illetve a jelző kifejezésére többek közt a következő szavakat, szókapcsolatokat találjuk: nagyokat, nagyságos dolgokot, nagy dolgokat, illetve idvességes, idvözejtő, megtartó. A Müncheni, az Apor-, a Festetics- és a Jordánszky-kódexben, a Müncheni emlékben, valamint Félegyházi Tamás fordításában a következő kettőshatározó-változatokkal találkozhatunk: nemzetekből nemzetekbe, nemzetről nemzetre, magzatról magzatokra, magzatról magzatra, nemzetségről nemzetségre, nemzetségtűl nemzetségig, nemzetségekről nemzetségekre. Akad példa arra is, hogy a fordításváltozatokban az okhatározó/eredethatározó egyetlen szóval, illetve névutós szerkezettel kifejezett időhatározóvá alakul: a Müncheni kódexben ezért, az Apor-kódexben ezből, a Festetics-kódexben ezután, Sylvester János fordításában ennek utána, a Müncheni emlékben ettil fogva, Félegyházi Tamás fordításában mostantul fogva, Károli Gáspár fordításában ez időtűl fogva.

A fordításváltozatok nagy számát a fordítás nehézségeivel magyarázhatjuk. A pontosságra törekvő fordítás nehézségei pedig részint abból fakadnak, hogy az ének görög szövege nem mentes a hebraizáló sajátságoktól, illetve részint abból, hogy a fordítók használta Vulgata közvetítő szövege, amint alább tapasztalhatjuk, nem minden részletében felel meg a görög eredetinek.

Hebraizáló sajátságra vezethető vissza például a következő fordításváltozatok nehézkessége: tött hatalmat ő karjában (Müncheni kódex), hatalmat tőn ű karival (Döbrentei-kódex, 1. változat), tőn hatalmasságot ű karjának miatta (Döbrentei-kódex, 2. változat), tett hatalmat ű jogjában (Gömöry-kódex), hatalmasságot szerze ű jogján (Jordánszky-kódex), tőn hatalmat az ő karjai által (Pesti Gábor fordítása), erőt tűn az ű karjának általa (Sylvester János fordítása), hatalmasságot cseleködék az ő karjával (Heltai Gáspár fordítása), cselekedett erőt az ő karjával (Félegyházi Tamás fordítása), hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által (Károli Gáspár fordítása).

A görög eredetitől eltérő latin szöveg túlbonyolított, körülményeskedő fordításváltozatok forrása lehet. Beszédes példája ennek a következő megfogalmazások sora:

M elhintett kevélyeket az ő szűvöknek elméjében A2 elpusztított ő szíveknek elméjekbeli kevélyeket
F1 elveszté kevélyeket ő szívének elméjével
D1 szíveknek elméjekbeli kevéleket elpusztojta
D2 eloszlatá kevélyeket ű szívöknek elméjében
G elhinté az kevélüket ő szívének gyekerébűl
J eltékozlá a kevélöket ű szívének gondolatjában
Me elosztá a kevéleket az e szíveknek elméikbe
PG leveté a kevélyeket az ő szíveknek gondolatjától
SJ ide s tova elszaggatá kevélyeket az ű szűöknek gondolatjával
HG ide s tova széleszté azokat, kik kevélyek az ő szűveknek gondolatjokban
KG az kevélyeknek szíveknek gondolatjának eszét veszté
KGy elszélesztette a kevélyeket az ő szívök elméjében
BM szétszórta a gőgösöket önnön szívük elbízottsága által
SZIT szétszórta a szívükben a gőgösöket
KJK szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat

Több mint félezer év fordítási nehézségekkel viaskodó magyar fordításváltozatairól nyújt egyfajta képet az alábbi összeállítás, amelyben időrendi első helyen a Müncheni kódexnek, harmadik és negyedik helyen a Szent István Társulat 1973-ban, valamint a Kálvin János Kiadó 1996-ban megjelent bibliafordításának, második helyen pedig - szubjektív ítélet alapján váltogatva - más kódexeknek és nyomtatott bibliafordításoknak a szövege áll:3

Én lelkem felmagasztattya Urat,
FT Magasztalja az én lelkem az Urat,
SZIT Lelkem magasztalja az Urat,
KJK Magasztalja lelkem az Urat,


és én szelletem vigadott én üdvösségemnek Istenében,
A2 és ervend én lelkem én idvességes Istenemben,
SZIT és szívem ujjong megváltó Istenemben,
KJK és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,


mert tekéntette ő szolgáló lyányának alázatosságát.
KG mert megtekinté az ő szolgáló leányának alázatos állapatját.
SZIT mert rátekintett alázatos szolgálójára.
KJK mert rátekintett szolgálólánya megalázott voltára.


Mert íme, ezért menden nemzetek mondnak engemet bódognak,
F1 Mert íme, ezután bódognak mondnak engem minden nemzetek,
SZIT Lám, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék,
KJK És íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,


mert tött énnekem nagyokat, ki hatalmas.
mert tőn énvelem nagyokat, ki hatalmas.
SZIT mert nagyot tett velem a Hatalmas.
KJK mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas.


És ő neve szent,
F1 És szent ő neve,
SZIT És Szent az ő neve,
KJK És szent az ő neve,


és ő irgalmassága nemzetekből nemzetekbe őtet félőknek.
D1 és ű irgalmassága nemzetről nemzetre űtet félőknek.
SZIT irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad.
KJK irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.


Tött hatalmat ő karjában,
KGy Hatalmasságot cselekedett az ő karjával,
SZIT Karja bizonyságot tett hatalmáról,
KJK Hatalmas dolgot cselekedett karjával,


elhintett kevélyeket ő szűvöknek elméjében.
HG ide s tova széleszté azokat, kik kevélyek az ő szűveknek gondolatjokban.
SZIT szétszórta a szívükben a gőgösöket.
KJK szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.


Levetett hatalmasokat székből,
Levetett hatalmasokat a székből,
SZIT Letaszította trónjukról a hatalmasokat,
KJK Hatalmasokat döntött le trónjukról,


és felmagasztatott alázatosokat,
A2 és felmagasztalt alázatosokat,
SZIT az alázatosakat pedig fölemelte,
KJK és megalázottakat emelt fel,


éhezőket betöltött jószágokkal,
az éhezőket betölté jókkal,
SZIT az éhezőket jóllakatta,
KJK éhezőket látott el javakkal,


kazdagokat eresztett hivan.
D1 kazdagokot kedég üresen bocsáta.
SZU de a gazdagokat üres kézzel küldte el.
KJK és bővelkedőket küldött el üres kézzel.


Fogadta Izraelt, ő gyermekét,
D1 Felfogadá ű gyermekét, Izraelt,
SZU Gondjába vette gyermekét, Izraelt,
KJK Felkarolta szolgáját, Izraelt,


M megemlékezett ő irgalmasságáról,
D1 megemlékezék ű irgalmasságáról,
SZU megemlékezve irgalmáról,
KJK hogy megemlékezzék irgalmáról,


M miként beszéllett mü atyáinknak, Ábrahámnak és ő magzattyának örökké.
C miképpen szólt mi atyánknak, Ábrahámnak és ő magzatjának örökké.
SZU amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.
KJK amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.

A második helyen álló, kilenc forrásból választott sorokat az összeállításból kiemelve olyan virtuális szöveghez jutunk, amely sajátos módon tükrözi az ének magyar fordításának több évszázados történetét:

FT Magasztalja az én lelkem az Urat,
A2 és ervend én lelkem én idvességes Istenemben,
KG mert megtekinté az ő szolgáló leányának alázatos állapatját.
F1 Mert íme, ezután bódognak mondnak engem minden nemzetek,
C mert tőn énvelem nagyokat, ki hatalmas.
F1 És szent ő neve,
D1 és ű irgalmassága nemzetről nemzetre űtet félőknek.
KGy Hatalmasságot cselekedett az ő karjával,
HG ide s tova széleszté azokat, kik kevélyek az ő szűveknek gondolatjokban.
P Levetett hatalmasokat a székből,
A2 és felmagasztalt alázatosokat,
C az éhezőket betölté jókkal,
D1 kazdagokot kedég üresen bocsáta.
D1 Felfogadá ű gyermekét, Izráelt,
D1 megemlékezék ű irgalmasságáról,
C miképpen szólt mi atyáinknak, Ábrahámnak és ő magzatjának örökké.

A fordítóknak gondot okozó részletekből az alábbiakban kettőt ragadok ki: azt, amelyet fent a legtöbb változatban idéztem, valamint az ének zárlatát.

Az első részlet latin szövege a Winkler-kódexben, 1506-ban, a következőképpen került lejegyzésre: dispersit superbos mente cordis sui.4 A részlet kritikai szövegváltozata az ezredvégi Jeruzsálemi Bibliában: il a dispersé les hommes au cœur superbe.5 Ebben a megfogalmazásban a latin mente szónak nincs megfelelője.

Nem kétséges: az adott szövegösszefüggésben a fordítóknak a Vulgaíában szereplő mente (mens, mentis - gondolkodás, ész, lélek, érzület, szív, szándék, elhatározás) szó okozott/okozhatott nehézséget. Aligha véletlen, hogy a latin szövegre is figyelő Szenei Molnár Albert a 146. zsoltár „franciai nótájára" áttett ének megfelelő sorpárjában szójátéknak tekinthető megoldáshoz folyamodott:

Az kevély gondolatuknak
M e n t e n eszeket veszté.6

A másik kiragadott részlet Winkler-kódexbeli latin szövege: suscepit Israël puerum suum recordatus misericordi(a)e su(a)e sicut locutus est semini eius in s(a)ecula.7 A részlet kritikai szövegváltozata a Jeruzsálemi Bibliában: Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde - selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais!8 A nyelvi sajátságokat és a fordítás lehetőségeit együttesen mérlegelve az ének zárlatának magyar szövege a következőképpen hangozhatna: Segítségére sietett Izraelnek, az ő szolgájának, megemlékezve irgalmáról - amint atyáinknak mondta - Ábrahám és utódai iránt örökké.

Könyvészet

Haader Lea: A Müncheni emlék. Magyar Nyelv. 2005. 161-178.

L'École biblique de Jérusalem La Bible de Jérusalem. Nouvelle édition revue et corrigée. Les Éditions du Cerf. 1998

Pusztai István (szerk.): Winkler-kódex. 1506. A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és latin megfelelői. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988 (Codices Hungarici, 9.)

Stoll Béla (szerk.): Szenei Molnár Albert költői művei. Akadémiai Kiadó, Budapest 1971 (Régi Magyar Költők Tára, 17. század, 6.)

Jegyzetek

1 Az idézetek élén itt és az alábbiakban a következő jelzésszerű rövidítéseket alkalmazom: A2 - Apor-kódex, 2. szövegváltozat (15. század vége), BM - Babits Mihály fordítása az Amor Sanctus bevezető esszéjében (1933), C - Cornides-kódex (1514-1519), D1-2 - Döbrentei-kódex, 1-2. szövegváltozat (1508), F1 - Festetics-kódex, 1. szövegváltozat (1494 előtt), FT - Félegyházi Tamás újszövetség-fordítása (1586), G - Gömöry-kódex (1516), HG - Heltai Gáspár (és társai) újszövetségfordítása (1562), J - Jordánszky-kódex (1516), KJK - a Kálvin János Kiadó magyarázatos bibliafordítása (1996), KG - Károli Gáspár bibliafordítása (Vizsolyi Biblia, 1590), KGy - Káldi György bibliafordítása (1626), M - Müncheni kódex (1466), Me - Müncheni emlék (16. század eleje), P - Peer-kódex (1526 előtt), PG - Pesti Gábor evangéliumfordítása (1536), SJ - Sylvester János újszövetség-fordítása (1541), SZIT - a Szent István Társulat új bibliafordítása (1973).

2 Itt jegyzem meg, hogy a kódexekből és a régi nyomtatványokból merített idézeteket nem betűhíven, hanem a befogadást (reményem szerint) elősegítő olvasatban közlöm. Itt jegyzem meg továbbá, hogy az ének kéziratos magyar forrásait nemrég Haader Lea tekintette át a Müncheni emléket elemző tanulmányában. (Vö. Haader Lea: A Müncheni emlék. Magyar Nyelv. 2005. 167-169.)

3 A szövegközlésben a Jeruzsálemi, Biblia 1998. évi javított kiadásának központozását követem. (Vö. L'École biblique de Jérusalem La Bible de Jérusalem. Nouvelle édition revue et corrigée. Les Éditions du Cerf. 1998.)

4 Pusztai István (szerk.): Winkler-kódex. 1506. A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és latin megfelelői. Akadémiai Kiadó, Budapest 1988 (Codices Hungarici, 9.) 120-121.

5 L'École biblique de Jérusalem La Bible de Jérusalem. Nouvelle édition revue et corrigée. Les Éditions du Cerf. 1998, 1729.

6 Stoll Béla (szerk.): Szenci Molnár Albert költői művei. Akadémiai Kiadó, Budapest 1971 (Régi Magyar Költők Tára, 17. század, 6.), 353.

7 Pusztai i. m. 122-123.

8 L'École biblique de Jérusalem La Bible de Jérusalem. Nouvelle édition revue et corrigée. Les Éditions du Cerf. 1998, 1729.

 


Keresés a Katholikos oldalain