Catholic cultural magazine
Keresztény kulturális havilap

Bakó Csongor-István
aKIKET AZ EGÉSZSÉGÜGY VÉDŐSZENTJEIKÉNT TISZTELHETÜNK

 

Those Who Can Be Respected as the Patron Saints of Health Care

Almost a year ago - with the occasion of the International Day of Health Care - the author of the present article published a detailed paper that presented on monthly basis all the saints who fundamentally or just tangential had to do with the always actual problem of health-sickness, and therefore the Christians turned to them with great confidence asking for their protection and intervention. The present writing - in preparation for the significant event of World Day of the Sick - is meant to be an amendment, to compensate its lacunas, and at the same time to present „saints" who died at a young age and therefore are not quite well-known. Thus they were not canonized, but those who are suffering from different illnesses think to them as the patrons or mediators of different therapies.

Keywords: health care, patron saints

 

Nem egészen egy éve - az egészség(ügy) világnapja alkalmából - átfogó tanulmányt jelentettem meg, melyben havi leosztással hoztam mindazon szenteket, akiknek alapvetően vagy csak érintőlegesen közük van az egészség-betegség mindig aktuális kérdéséhez, és ezért a keresztények nagy bizalommal fordulnak hozzájuk, védelmüket, közbenjárásukat kérve.1 Jelen írásomat - ezúttal a betegek világnapjának jelentős eseményére készülve -előző írásomnak mintegy kiegészítéséül szánom, részben pótolva annak hiányosságait, részben pedig olyan, kevésbé ismert, többnyire fiatalon elhunyt „szenteket" csillantva meg, akiket ugyan még nem kanonizáltak, de akikben minden bizonnyal máris a különféle betegségekben szenvedők, illetve a különféle gyógymódok mediátorait, patrónusait köszönthetjük.

Hiányzó vagy más szempontból ragyogó gyöngyök

Ebben a részben olyan boldogokat és szenteket sorolok fel, akiket a Római martirológiumból válogattam össze a teljesség igényével. Ezek a gyöngyszemek egyrészt kimaradtak hivatkozott munkámból, másrészt meg nem annyira a különféle betegségektől való szabadulás közbenjáróiként, hanem inkább hivatásuk betöltése, konkrét szándékaik és cselekedeteik, „maradandó gyümölcseik" alapján rendszereztem, követve itt is a liturgikus naptárban elfoglalt vagy elfoglalásra váró helyüket.

Előbb azonban fontosnak tartom a szentté avatás procedúrájának főbb állomásait tisztázni. A tiszteletreméltó hitvallók közbenjárására történt csoda kivizsgálása és bizonyítása után a vizsgálati anyag összegzése a hősies erénygyakorlásról kiadott határozattal (Decretum Super Virtutibus) együtt a szentatyához kerül, aki dönt a boldoggá avatásról. A boldoggá avatás (lat. beatificatio) a szentté avatási eljárás első része, melynek végén Isten tiszteletreméltó szolgáját fölveszik a szentek névjegyzékébe. A boldoggá avatás ünnepélyes kihirdetése után a tiszteletreméltó már boldognak nevezhető. Boldog (lat. beatus) az egyházban az a szent, akinek tisztelete nem minden, hanem csak egy kisebb - ország vagy szerzetesrend - területre kapott hivatalos jóváhagyást. Tiszteletreméltó vértanúk boldoggá avatásához nem szükséges egyetlen csoda bizonyítása sem, az ő esetükben ilyen feltétele csak a szentté avatásnak van. A boldoggá avatás után egy újabb csoda és a boldog tiszteletének dokumentálható növekedése szükséges a szentté avatáshoz. A második csoda kivizsgálása és elismerése után a pápa kanonizálja a boldogot, akit ettől fogva szentként tisztel az anyaszentegyház. A szentté avatás (lat. canonisatio, gör. anakerüxisz) tehát tévedhetetlen pápai kijelentés, mely-lyel a pápa a szentté avatás szertartásában ünnepélyesen kihirdeti valakiről, hogy a mennyországban a megdicsőültek között van, és tiszteletét az egész egyház számára előírja. A szentek (lat. sancti) pedig szoros értelemben azok, akiket az egyház hivatalosan szentté avatott és a liturgiában, ünnepnapjukon megemlékezik róluk. Íme az értékes koszorú:

Január: 1. Gorazdowski Szent Zsigmond (†1920, Lemberg, Szovjetunió, Ukrajna) plébános - az élet védelmében tűnt ki, és Boldog Konopinski Marián (†1943, Dachau) áldozópap, vértanú - kegyetlen orvosi kísérletek áldozataként halt meg; 2. Nagy Szent Vazul (†379, Cézárea, Kappadókia) püspök és egyháztanító - nagy gondja volt a betegekre; 6. Thomasius Szent Péter (†1366, Famagosta, Ciprus) - minden betegségtől való szabadulás szentje; 7. Boldog Haze Mária Terézia (†1876, Liège, Belgium) szűz, rendalapító - többek közt a fogyatékosok szolgálatára alapította a Keresztes Leányok Kongregációját; 11. Boldog Scammacca Bernát (†1487, Catania, Szicília) domonkos áldozópap - a betegek iránti irgalmasságával tűnt ki; 12. Pucci Szent Antal (†1892, Viareggio, Itália) szervita áldozópap - a betegek gondozásával tűnt ki, és Boldog Kitbamrung Bunkerd Miklós (†1944, Tomhom, Thaiföld) áldozópap és vértanú - a beteg rabok ápolása közben fertőződött meg és halt meg; 13. Boldog Jutta (†1228, Huy, Németalföld) özvegy - a leprásokat gondozta; 14. Boldog Donders Péter (†1887, Batávia, Surinam) redemptorista áldozópap - a leprások között áldozta föl életét; 16. Cappenbergi Szent Gottfried (†1127, Ilbenstadt, Germánia) premontrei szerzetes, érsek - különös gondja volt a betegekre; 18. Boldog Facius (†1272, Cremona, Lombardia) aranyműves - betegápolással töltötte életét; 22. Boldog Batthyány-Strattmann László németújvári herceg (Dunakiliti, Moson vármegye, †1870. okt. 28. - †Bécs, 1931. jan. 22.) családapa, szemorvos, sebész, hitvalló. Ősi főnemesi család gyermeke. Tizennégy testvére közül nyolcan maradtak életben. Tanulmányait a kalksburgi (Bécs), majd a kalocsai és ungvári jezsuita iskolákban kezdte, érettségi után gazdaságtant és bölcsészetet tanult. 1896-ban filozófiai doktorátust szerzett, s megkezdte orvosi tanulmányait. 1900-ban az orvostudományok doktora lett. 1898. november 14-én feleségül vette Coreth Mária Teréziát. Tizenegy gyermekük közül Ödön fiuk 21 éves korában életszentség hírében halt meg. 1901-ben köpcsényi, majd a község elcsatolása után körmendi kastélyában a legmodernebb gyógyászati eszközökkel felszerelt kórházat rendezett be. Elsősorban a környék szegényeit gyógyította ingyen, s megfelelő anyagi és lelki támogatásukról is gondoskodott. Birtokai jövedelmének kétharmadát emésztette föl kórháza, orvosi tevékenységét súlyos állami adók is terhelték. 1916-ban feleségével és Ödön fiával együtt belépett a ferences harmadrendbe, de fogadalmat nem tett, hogy jótékonysági tevékenységét megkötöttség nélkül folytathassa. Naponta szentmisén vett részt és több órát imádkozott. Gyötrelmes betegségét mintaszerű türelemmel viselve halt meg. A bécsi és szombathelyi egyházmegyék boldoggá avatásáért folyamodtak. II. János Pál pápa 2003. március 23-án Rómában boldoggá avatta. Művei: Hűen mindhalálig (imádságos füzet a tisztítótűzben szenvedő lelkekért), 1914; In memoriam Patris Weiser, S. J. Von seinem dankbaren Schüler, 1918; Gr. Batthyány Ödön emlékezetére, Szombathely 1921; Nyisd fel szemeid és láss! Kalauz az egész életre, Szombathely 19242; 24. Boldog Poussepin Mária (†1744, Sainville, Franciaország) szűz, rendalapító - többek közt betegápolásra alapította a Szeretet Nővérei Kongregációt; 30. Boldog Valfré Sebestyén (†1710, Torino, Piemont) oratoriánus áldozópap - életét a betegek megsegítésére szentelte.3

Február: 1. Boldog Michelotti Johanna Franciska (†1888, Torino, Itália) szűz - a szegény betegeket ingyen gondozó, Szent Szívről nevezett Kis Nővérek alapítója; 5. Boldog Meziére Franciska (†1597, Franciaország) szűz, vértanú - mindenét a betegek gondozásának szentelte; 8. Emiliáni Szent Jeromos (†1537, Somasca, Itália) áldozópap, rendalapító - a betegek szolgálatának szentelte életét; 11. Boldog Borras Romen Tóbiás (†1937, Vinaroz, Spanyolország) irgalmasrendi szerzetes, vértanú; 13. Boldog Krisztina (†1458, Spoleto, Umbria) ágostonos harmadrendi - a betegek szolgálatának szentelte életét; 23. Boldog Frelichowski Vince (†1945, Dachau) áldozópap -a koncentrációs táborban betegek ellátása közben maga is megfertőződött és hosszú szenvedés után meghalt.4

Március: 5. Boldog Oláhországi Kostistik Jeremiás (†1625, Campania, Nápoly) kapucinus szerzetes - 40 éven át szolgálta a betegeket; 8. Istenes Szent János (†1550, Granada, Spanyolország) rendalapító. Az irgalmas rend alapítójának halála. Portugáliában született, volt földműves, katona, kereskedő, de felismerte, hogy a betegekben kell Jézust szolgálnia. Kórházakat alapított, s mindenkit jótettekre buzdított. 12. Boldog Szerafina (†1253, San Giminiano, Toszkána) - kisgyermekkorától haláláig súlyos betegség terhét viselte igen nagy türelemmel, Szent Zhang Dapeng József (†1815, Guiyang, Kína) vértanú - keresztsége után gondozta a betegeket, és Orione Szent Lajos (†1940, San Remo, Itália) áldozópap, rendalapító - ő alapította többek közt betegek gondozására az Isteni Gondviselés Kis Művét; 13. Boldog Tréhet Franciska (†1794, Ernee, Franciaország) szűz, vértanú a Szeretet Kongregációjából - a betegápolásnak szentelte életét; 14. Szent Matild (†968, Quedlinburg, Szászország) királyné - kórházakat alapított, Boldog Cusman Jakab (†1888, Palermo, Szicília) rendalapító - a szegény betegeket ingyen gyógyította, és Boldog Richárd Placid (†1915, Róma) bencés szerzetes - bénasága és állandó lázas betegségei ellenére pontosan tartotta a regulát és másokat is erre tanított; 18. Da Horta Grionesos Szent Szalvátor (†1567, Cagliari, Szardínia) ferences szerzetes - Krisztus alázatos eszköze volt a lelkek és testi bajok orvoslásában; 19. Boldog Gallerani András (†1289, Siena, Toszkána) rendalapító - a betegek és szorongatottak gondozásának szentelte életét; 20. Boldog Veron Johanna (†1794, Ernee, Franciaország) szűz, vértanú - a betegek gondozására szentelte életét, és Jézus Szent Szívéről nevezett Sancho de Guerra Szent Mária Jozefina (†1912, Coruéa, Bilbao, Spanyolország) szűz, rendalapítónő - ő alapította a betegeket is gondozó Jézus Szolgáló Leányai Kongregációt; 23. Al-Choboq Ar-Rayes Szent Rafqa Pietra (†1914, Jrabta, Libanon) maronita apáca, misztikus - 30 éven át volt vak és súlyos beteg, de mindenben teljesen Istenre hagyatkozva, örömmel viselt el mindent; 25. Boldog Januszewski Hilár (†1945, Dachau) sarutlan karmelita áldozópap, vértanú - a tífuszos betegek ápolása közben kapta meg a kórt és halt meg Krisztusért.5

Április: 6. Boldog Zefirino Ágoston (†1896, Verona, Itália) áldozópap, rendalapító - megalapította a Szeplőtelen Szűz Orsolyita Leányai betegeket is gondozó kongregációt; 12. Moscati Szent József (†1927, Nápoly, Itália) orvos, egyetemi tanár - fáradhatatlan volt a segítségnyújtásban, a szegényektől nem fogadott el semmit, miközben a testet gyógyította, a lelkeknek is a javára volt; 15. Boldog De Veuster Damján József (†1889, Kalavai, Moloka, Óceánia) áldozópap, Jézus és Mária Szíve Misszionáriusai közül, a leprások apostola - a leprások gondozására áldozta életét, maga is leprásként halt meg; 17. Boldog Da Cerqueto Jakab (†1367, Perugia, Umbria) ágostonos remete, áldozópap - megmutatta, hogyan lehet derűsen viselni a betegséget; 24. Menni Szent Benedek (†1914, Dinan, Franciaország) irgalmasrendi áldozópap, rendalapító - ő alapította a Jézus Szíve Betegápoló Nővérei Kongregációt; 25. Betancurti Szent Péter (†1667, Guatemala City) ferences testvér, a szegények apostola Közép-Amerikában - a Betlehemi Boldogasz-szony védelme alatt többek közt a betegek szolgálatának szentelte életét; 26. Boldog Arnaiz Baron Rafael (†1938, Duenas, Spanyolország) ciszterci szerzetes - életét betegségben töltötte igen nagy türelemmel; 27. Szent Zita (†1278, Lucca, Itália) szolgálóleány - segítségül hívják a dadogással küszködők, illetve a szem- és fülbetegségben szenvedők, és Ngujen Van Huong Szent Lőrinc (†1856, Ninh-Binh, Vietnam) áldozópap, vértanú - egy haldokló ellátása közben fogták el, megostorozták, majd lefejezték; 28. Beretta Molla Szent Johanna (†1962, Magenta, Itália) orvos, az anyaság vértanúja - magas orvosi etikával rendelkező, mélységes hittől áthatott beállítottságú keresztény orvosnő és édesanya, aki tudatosan vállalta a halálával járó szülést;6 29. Cottolengo Szent József Benedek (†1842, Chieri, Itália) áldozópap, rendalapító - egyedül a Gondviselésben bízva házat nyitott, ahová összegyűjtötte többek közt a betegeket is; 30. Szent Augurus (†7. sz., Viviers, Gallia) püspök - a város első kórházának építője, Tuan Szent József (†1861, An Bai, Vietnam) domonkos áldozópap, vértanú - azért jelentették föl és fejezték le, mert beteg anyjának föladta a szent kenetet, és Boldog von Mallinckrodt Paulina (†1881, Paderborn, Németország) szűz, rendalapító - többek közt a vak gyermekek számára alapította a Keresztény Szeretet Nővérei Kongregációt.7

Május: 1. Boldog Vivaldus (†1320, Montaione, Toszkána) ferences remete - a betegek gyógyítója volt, Lazioszi Szent Pellegrin (†1345, Forli) szervita szerzetes - különös szeretettel volt a Szűzanya, az Úr Jézus és a betegek iránt, és Pampuri Szent Richárd (†1930, Milánó, Itália) irgalmasrendi szerzetes, szülész-nőgyógyász orvos, gyógyszerész; 5. Boldog Nunzius Sulpritius (†1836, Nápoly) - testi nyomorultságát örömmel viselte, s vigasztalása és segítsége volt a szenvedőknek; 6. Boldog Gattorno Anna Róza (†1900, Róma) családanya, rendalapító, szerzetesnő - miután megözvegyült, többek közt a betegek szolgálatára megalapította a Szent Anna Anya és a Szeplőtelen Szűz Leányai Kongregációt; 8. Boldog Symon de Longprey Mária Katalin (†1668, Kanada) ágostonos betegápoló nővér; 10. Szent Jób, a türelmes szenvedő és Boldog Rebuschini Henrik (†1938, Itália) áldozópap a betegápoló kanonokok rendjéből; 12. Calzada Szent Domonkos (†1109, Navarra, Spanyolország) áldozópap - kórházakat nyitott; 14. Boldog Vauzelai Egyed (†1265, Portugália) domonkos áldozópap - a párizsi egyetemen orvostudományt tanított; 18. Boldog Mecatti Gellért (†1245, Villamagna, Toszkána) johannita lovag, remete - Jeruzsálemben nagy gonddal törődött a betegekkel; 20. Szent Austregisilus (†624 k., Bourges) püspök - többek közt a betegek és halálraítéltek szolgálatával tűnt ki; 22. Boldog Brun Barbantini Mária Dominika (†1868, Lucca, Toszkána) szerzetesnő, rendalapító - a kamilliánus nővérek alapítója; 23. Szent Spes (†517 k., Norcia, Umbria) apát - 40 évig türelemmel viselte a vakságot, és De Rossi Szent János (†1764, Róma) áldozópap - többek közt a betegek apostola; 26. Szent Chang Song-jib József (†1839, Szöul, Korea) gyógyszerész, vértanú; 28. Szent Ubaldesca (†1206, Píza, Toszkána) szűz - 16 éves korától 55 éven át szolgált a johanniták kórházában, és Boldog Bagnesi Mária Bartolomea (†1577, Firenze, Toszkána) szűz, domonkos harmadrendi nővér - 45 éven át viselt súlyos betegségeket.8

Június: 1. Boldog Pelingotto János (†1304, Urbino) ferences harmadrendi - celláját csak akkor hagyta el, ha betegeken segített; 3. Grande Roman Szent János (†1600, Jerez, Spanyolország) irgalmasrendi szerzetes - pestis idején betegápolás közben kapta meg a kórt; 4. Boldog Smaldone Fülöp (†1923, Lecce, Itália) áldozópap, rendalapító - a süketek és vakok gondozásának szentelte életét, értük alapította a Szent Szív Szalézi Nővérek Kongregációját; 6. Szent Gilbert (†1152, Aquitánia) premontrei apát - ő alapította Novefontane kórházát; 9. Boldog Taigi Anna Mária (†1837, Róma) családanya - a betegekre is gondja volt; 10. Szent Landericus (†656 k., Párizs) püspök - a székesegyház mellé kórházat épített; 11. Szent Aleide (†1250, Brabant) ciszterci apáca - 22 éves korában leprás lett, a végén meg is vakult, csak a nyelve maradt ép, mégis állandóan Istent dicsérte, és Molas y Vallvé Szent Mária Róza Franciska (†1876, Tortosa, Spanyolország) szűz, apáca, rendalapítónő - a szenvedők szolgálatára alapította a Vigasztaló Szűz Nővérei Kongregációt; 12. Boldog Cevoli Florida (†1767, Umbria) klarissza apáca - nem gyógyuló sebek kínozták, mégis hűségesen teljesítette a rá bízott feladatokat; 15. Szent Germana (†1601, Toulouse-i egyházmegye) szűz - minden szenvedést derűsen viselve, 22 évesen halt meg; 16. Szent Nguyen Domonkos (†1862, Vietnam) orvos, vértanú; 17. Szent Herveus (†6. sz., Bretagne) remete - a hagyomány szerint vakon született, mégis a paradicsom szépségéről énekelt; 22. Boldog Lhuillier Mária (†1794, Laval, Franciaország) szűz, irgalmas nővér, vértanú; 23. Boldog Cimatti Mária Raffaella (†1945, Alatri, Itália) irgalmas betegápoló nővér; 26. Ma Taishun Szent József (†1900, Hebei, Kína) orvos, vértanú; 27. Szent Sámson (†560, Konstantinápoly) áldozópap - meggyógyította Jusztinianosz császárt, majd az ő segítségével kórházat épített.9

Július: 2. Szent Realino Bernardin (†1616, Lecce, Puglia) jezsuita áldozópap - nagy szeretettel és jósággal foglalkozott a betegekkel, és Boldog Joubert Eugenia (†1904, Lüttich, Belgium) szerzetesnő - betegségében szeretettel követte a szenvedő Krisztust; 3. Szent Gayrard Rajmund (†1118, Toulouse, Franciaország) tanító - amikor megözvegyült, kórházat alapított; 4. Boldog Jarrige Katalin (†1836, Mauriac, Franciaország) szűz, domonkos harmadrendi nővér - többek közt a betegeket is gondozta, és Boldog Frassati Piergiorgio (†1925, Torino, Itália) - az Actio Catolica aktív tagja tagja volt, egyetemistaként a betegek gondozója, paralízist kapott és fiatalon belehalt; 6. Boldog Desgardin Ágoston József (†1794, Rochefort, Franciaország) ciszterci szerzetes, vértanú - a francia forradalom idején elhurcolták monostorából, a hajón halt meg, miközben bátorította és gyógyította rabtársait; 7. Boldog Barotti Odino (†1400, Fossano, Piemont) áldozópap - aszkéta életet élő szegény plébános volt, akinek járvány idején a betegek szolgálata emésztette föl erőit; 9. A Haldokló Jézus Szívéről nevezett Visintainer Szent Paulina (†1942, Ipiranga, Brazília) rendalapítónő - a betegek szolgálatára alapította a Szeplőtelen Fogantatás Kis Nővéreit; 13. Barbieri Szent Clélia (†1870, Le Budrié, Romagna tartomány) szűz, rendalapítónő - a Fájdalmas Szűz Legkisebb Nővérei Kongregáció alapítója, apostoli tevékenységüket a betegek szolgálatában kezdték; 14. Szent Toscana (†1343/44, Verona, Veneto) özvegy - férje halála után a johannita rendben betegápoló lett; 15. Boldog Javouhey AnnaMária (†1851, Párizs) szűz, apáca, rendalapítónő - többek közt betegápolásra alapította a Szent Józsefről nevezett Cluny Nővérek Kongregációját; 17. Postel Szent Mária-Magdolna (†1846, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Normandia) szűz, apáca, rendalapítónő - a francia forradalom idején gondozta a betegeket; 18. Szent Hedvig (†1399, Krakkó, Lengyelország) királyné - gyermekszülésben halt meg, és Boldog Lipnicai Simon (†1482, Krakkó) ferences áldozópap - járvány idején a betegek ellátása közben megfertőződött és meghalt; 20. Boldog Bernát (†1153, Hildesheim, Szászország) püspök - 23 éven át vakon vezette egyházmegyéjét; 21. Boldog Béna Hermann (†1054, Reichenau) bencés szerzetes - mindössze 41 évet élt, egy súlyos betegség miatt teljes bénaságban, mindvégig hordszékhez kötötten, mégis csodálatos életművet hagyott ránk; 22. Szent Gualtierus (†1224, Lodi, Lombardia) - az Irgalmasság Háza nevű kórház alapítója; 24. Boldog Mazzarello Modestinus (†1854, Nápoly, Campania) ferences áldozópap - a szenvedők barátja volt, haldoklók ellátása közben kapta meg a kolerát; 25. Boldog Alvarez Frigyes áldozópap, Castillo Martinez, Ochoa Urgandarin Jeromos és Delgado Pastor János szerzetes testvérek az irgalmas rendből, vértanúk a polgárháború idején (†1936, Urda, Spanyolország); 27. Szent Pentele (†305 k., Nikomédia, Bitínia) orvos, vértanú - ingyen gyógyító (anargürosz); 28. Boldog Muttathupadathu Alfonza (†1946, Bharanangananban, Kerala, India) szűz, klarissza apáca - a rendben fájdalmas betegségeit ajánlotta fel Istennek; 29. Boldog Aldaz János (†1936, Esplugues, Spanyolország) irgalmas szerzetes, vértanú; 30. Boldog Diaz de Cerio Pál áldozópap és 14 társa (†1936, Calafell, Spanyolország) irgalmasrendi vértanúk, és Venegas de la Torre Szent Mária (†1959, Guadalajara, Mexikó) szűz, a Szentségi Jézusról nevezett rendalapítónő - 54 éven át dolgozott egy kis szegénykórházban, ahol kitűnt a betegek iránti áldozatos szeretetével és megalapította a Jézus Szent Szíve Leányai Kongregációt.10

Augusztus: 3. Boldog Kazotic Ágoston (†1323, Lucera, Apulia) domonkos püspök - külön gondja volt a betegekre; 4. Boldog Gonzalo Gundisalvus (†1936, Madrid) irgalmas szerzetes, vértanú; 7. Thienei Szent Kajetán (†1547, Nápoly) áldozópap, rendalapító - a karitász apostola volt, külön törődött a gyógyíthatatlan betegekkel, akik javára alapította a Gyógyíthatatlanok Kórházát; 8. Boldog Caiani Mária Margit (†1921, Pistoia, Toszkána) szűz - beteggondozásra alapított női kongregációt; 9. Boldog Lopez Aguillar Ruben és hat társa (†1936, Barcelona) irgalmasrendi szerzetesek, vértanúk; 12. Nguyen Huy My Mihály (†1838, Nam Dinh, Tonkin) orvos, vértanú, és Boldog Argüeso Gonzalez Flavio (†1936, Valle Mauro) irgalmasrendi szerzetes; 13. Szent Radegundis (†587, Poitiers, Aquitánia) királyné, apáca - szeretettel ápolta a betegeket, különösen a bélpoklosokat; 16. Szent Rókus (†1379 k., Angera, Lombardia) hitvalló - zarándokként járta Itáliát és gyógyította a járványos betegeket; 17. Delanoue Szent Johanna (†1736, Saumur, Franciaország) szűz, Szent Keresztről nevezett rendalapítónő - házába gyűjtötte többek közt a betegeket és ott ápolta; 18. Boldog Arias Martin Ferenc (†1936, Valle Mauro) áldozópap, vértanú - novícius volt az irgalmas rendben; 30. Boldog Rafols Mária (†1853, Saragoza) betegápoló női kongregáció alapítója; 31. Boldog Ancina János Juvenál (†1604, Saluzzo, Itália) püspök - az orvostudomány professzora, kiterjedt orvosi gyakorlatot folytatott, pénztelen betegeit ingyen kezelte.11

Szeptember: 1. Boldog Roca Huguet Keresztély (†1936, Madrid közelében) áldozópap és 11 társa, irgalmasrendi vértanúk; 4. Boldog Mattei Katalin (†1547, Carmagnola, Piemont) szűz, harmadrendi domonkos nővér - hosszas betegségét nagy türelemmel viselte; 5. Szent Hoang Luong Canh József (†1838, Ninh Tai, Tonkin) orvos, vértanú, és Boldog Kalkuttai Teréz anya, Lisieux-i Szent Terézről nevezett Mária Terézia (†1997, Kalkutta, India) rendalapítónő - a Szeretet Misszionárius Nővérei társaságának alapítója; 9. Boldog Laval Jakab (†1864, Mauritius) áldozópap - orvosként lépett a Szentlélek Misszionáriusai rendbe és a négerek apostola lett, és Boldog lifting Mária Eutümia (†1955, Münster, NSZK) irgalmas nővér - a betegek iránti önfeláldozó szeretetével tűnt ki; 11. Boldog Villanueva Larrayoz Péter (†1936, Barcelona) irgalmasrendi szerzetes és vértanú; 15. Genovai Fieschi Szent Katalin (†1510, Genova, Liguria) özvegy - a betegek iránti szeretetével tűnt ki; 16. Macías Szent János (†1645, Lima, Peru) domonkos szerzetes - többek közt a betegekért dolgozott, és Camporossói Szent Ferenc Mária (†1866, Genova, Liguria) kapucinus testvér - pestis idején áldozatul ajánlotta fel magát a többiek megmeneküléséért; 17. Bingeni Szent Hildegard (†1179, Rupertsberg, Hessen) szűz, apátnő - többek között jártas volt az orvoslásban, melyről könyveket is írt; 19. Boldog Hoynelos Gonzalez Jácint (†1936, Ciempozuelos) irgalmesrendi szerzetes és vértanú; 20. De Yermo y Parres Szent József Mária (†1904, Puebla de los Angeles, Mexikó) áldozópap, rendalapító - más intézmények mellett kórházakat is létesített; 22. Sánthiai Szent Ignác (†1770, Torino) kapucinus szerzetespap - fáradhatatlan volt a betegellátásban; 23. Pietrelcinai Szent Pater Pio (†1968, San Giovanni Rotondo, Itália) kapucinus áldozópap - hosszú időn át szenvedett (stigmatizált) és hatalmas kórházat épített, és Boldog Tavernier Mária Emília (†1851, Montreal, Kanada) özvegy - rendet alapított többek közt az értelmi fogyatékosok gondozására; 26. Boldog Tezza Lajos (†1923, Lima, Peru) kamilliánus áldozópap - megalapította a rend női ágát; 27. Páli Szent Vince (†1660, Párizs) áldozópap, rendalapító - az első Szeretet Testvérület alapítója, amelynek feladata a szegény betegek gondozása; 28. Boldog Ponsa Casallarch Ferenc (†1936, Catalónia) irgalmasrendi szerzetes, vértanú.12

Október: 2. Boldog Beyzym János (†1912, Fianarantsoa, Madagaszkár) jezsuita áldozópap - a leprásokért áldozta fel életét; 5. Boldog Imolai Péter (†1320, Firenze, Toszkána) johannita lovag - betegápolásra szentelte az életét, Szent Flóra (†1347, Beaulieu, Franciaország) szűz a johannita rendből - szintén a betegek gondozásában tűnt ki, és Boldog Schäffer Anna (†1925, Mindelstetten, Németország) szűz, szolgálólány - 19 évesen úgy leforrázta magát, hogy attól kezdve beteg volt, szenvedését a lelkekért ajánlotta fel; 9. Leonardi Szent János (†1608, Róma) áldozópap, rendalapító, gyógyszerész; 11. Torres Acosta Szent Mária (†1887, Madrid) rendalapítónő - betegápolásra alapította a Mária Szolgálóleányai Kongregációt; 13. Boldog Gellért (†1120, Jeruzsálem) rendalapító - a Szent János templom mellett kórházat épített; 14. Szent Fortunatus (†5. sz., Todi, Aemilia) püspök - Nagy Szent Gergely pápa szerint a betegekkel való törődésével tűnt ki; 19. Keresztes Szent Pál (†1775, Róma) áldozópap, rendalapító - fiatal korától a szenvedő Krisztust látta a betegekben, és Szent Veranus (†589 után, Orleans, Provence) püspök - különös gondja volt a betegekre; 20. Boscardin Szent Mária Bertilla (†1922, Tarvisio, Itália) szűz a Szent Dorottya Nővérek Kongregációjából - a kórházi betegek testi és lelki gondozásában volt nagyon gondos, és Boldog Kern Jakab (†1924, Bécs) premontrei áldozópap - szeminaristaként az I. világháborúban súlyosan megsebesült, aztán rövid ideig tartó buzgó lelkipásztorkodás után hosszasan volt halálos beteg, amit erős lélekkel, türelemmel viselt; 24. Babbo Szent József (†1915, Ronchi dei Legionari) áldozópap - többek közt a betegek ápolására alapította a Szent József Leányai Kongregációt; 30. Boldog O'Brien Albert (†1651, Limerick, Írország) domonkos áldozópap, püspök, vértanú - püspökként nagy buzgósággal törődött a pestises betegekkel, és Boldog Kafka Mária Restituta (†1943, Bécs) szűz, ferences betegápoló nővér.13

November: 3. Porres Szent Márton †1639, Lima, Peru) domonkos szerzetes, orvos - az egész város betegeinek a gyógyítója; 4. Boldog Enselmini Ilona (†1231, Padova, Veneto) klarissza apáca - nagy türelemmel viselt minden szenvedést, a némaságot is; 5. Szent Domninus (†Caesarea, Palesztina) fiatal orvos, vértanú, és Boldog Burró Mas János Antal (†1936, Madrid) irgalmasrendi szerzetes; 6. Szent Teobald (†1070, Le Dorat) áldozópap, ágostonos kanonok, a székesegyház őre - csak a betegek ellátására hagyta el a helyét; 9. Boldog Ferretti Gábor (†1456, Ancona, Marche) ferences áldozópap - a betegek iránti szeretetével tűnt ki; 10. Boldog Pina Piazuelo Acisclus (†1936, Barcelona) irgalmasrendi szerzetes, vértanú; 11. Alamizsnás Szent János (T620, Ciprus) alexandriai püspök - egyebek mellett kórházakat is épített; 12. Szent Didák (†1463, Alcalá de Henares, Spanyolország) ferences szerzetes - a betegek iránti szeretetével tűnt ki; 13. Pietrantoni Szent Augusztina Lívia (†1894, Róma) szűz, vértanú - a Szeretet Nővérei Kongregáció tagja, a Szentlélek Kórházban volt betegápoló, ahol az egyik beteg megölte; 16. Szent Otmár (T759, Svájc) apát - Szent Gál cellája helyén a leprásoknak kórházat épített; 17. Árpád-házi Szent Erzsébet (†1231, Marburg) özvegy - Marburgban kórházat nyitott, amelyben saját kezűleg ápolta a betegeket; 19. Boldog Benfatti Jakab (†1332, Mantova, Lombardia) domonkos püspök - megszabadította népét a járványtól; 28. Boldog Adradas Gonzalo János (†1936, Paracuellos del Jarama) áldozópap és 14 irgalmasrendi szerzetes, vértanúk; 30. Boldog Ruedas Mejlas Mihály és 6 társa (†1936, Paracuellos del Jarama), irgalmasrendi szerzetesek, vértanúk.14

December: 2. Boldog Chylinski Rafael (†1741, Logiewniki, Lengyelország) minorita áldozópap - Krakkóban járvány idején is látogatta a betegeket; 9. Szent Ciprián (†6. sz., Périqueux, gallia) apát - híres betegápoló volt; 12. Boldog Buonpedoni Bertalan (†1300, Celloli, Toszkána) áldozópap - hatvanéves korában leprás lett, lemondott a plébániáról, ferences ruhát öltött és beköltözött a leprások házába, ahol nagy türelemmel ápolta a betegeket, és Szent Phan Dac Hoa Simone (†1840, Annam) családapa, orvos, vértanú; 14. Boldog Schervier Franciska (†1876, Aachen, Németország) szűz - sokáig gondozta a betegeket, végül női kongregációt alapított e célra, és Boldog Cubello Minguell Protáz (†1936, Barcelona) irgalmasrendi szerzetes, vértanú; 15. Boldog Steeb Károly (†1856, Verona, Veneto) áldozópap - megalapította az Irgalmasság Leányai Kongregációt a betegek gondozására; 23. Youville-i Szent Mária Margit (†1771, Montreal, Québec) özvegy, rendalapítónő - mindenét a betegek gondozására áldozta, és erre a célra megalapította a Szeretet Leányai Kongregációt; 28. Boldog Volpicelli Katalin (†1894, Nápoly) szűz - többek közt a betegek szolgálatára alapította a Szent Szív Szolgálóleányai Kongregációt.15

Oltárra emelésre méltó gyermekek, fiatalok

E második részben olyan, körünkből az örökkévalóságba költözött gyerekek vagy egészen fiatalok kerülnek megemlítésre, akiknek életpéldája a szentté avatás magasztos pillanata felé mutat. Egyesek közülük már boldogok, mások tiszteletreméltók, ismét mások Isten szolgái/szolgálói, vagy olyanok, akiket az életszentség híre övez. Az érthetőség kedvéért itt is fontosnak vélem tisztázni az utóbbi három csoport jelentéstartalmát.

A szentség híre (lat. fama sanctitatis) a hívők közösségében kialakult vélemény egy elhunyt személy életszentségéről, hősies erényeiről, mellyel tiszteletre és követésre méltónak ítélik. lgyük tehát még a vizsgálat egyházmegyei szakaszánál tart, azonban hamarosan megkaphatják az Isten szolgája/szolgálója titulust. A boldoggá és szentté avatási eljárások kiindulópontja. Isten szolgája/szolgálója azok megtisztelő neve, akiknek boldoggá avatási eljárását megindították. Pontosabban ha az elhalálozás után eltelt öt év, az adott egyházmegye püspöke hivatalosan megindíthatja a boldoggá avatási eljárást, és ettől kezdve a jelölt férfi Isten szolgájának, a jelölt nő Isten szolgálójának nevezhető. Tiszteletreméltó (lat. venerabilis) az egyházban az életszentség elismerését jelentő jelző, melyet azok kapnak meg, akiknek ügye a boldoggá avatási eljárás első szakaszában pozitívan zárult. A nyilvános tiszteletet még nem teszi lehetővé. Tehát miután a Szentek Ügyeinek Kongregációja (lat. Congregatio de Causis Sanctorum) elé jut az ügy, egy többlépcsős vizsgálati eljárás után a hivatal álláspontja a szentatya elé kerül, az ő döntése nyomán adják ki a hősies erénygyakorlás vagy a vértanúság elismeréséről szóló határozatot. Isten szolgáját vagy szolgálóját ettől fogva megilleti a tiszteletreméltó megnevezés.

Mivel még legtöbbjük a liturgikus naptárban nem rendelkezik emléknappal, ábécérendben nevezem meg őket, a szentté avatási folyamatban jelenleg elnyert titulusaik, illetve azon betegségek és terápiák szerint, melyek esetén helyenként máris segítségül hívják, közbenjárásukért esedeznek:

Boldog: Antonia Mesina (†1935, Orgosolo, Szardínia), 16 éves, a Katolikus Akció tagja, vértanú a tisztaságáért - verés okozta sérülések esetén hívják segítségül; Francisco Marto (†1919, Fatima, Portugália), 11 éves, pásztor - tüdőgyulladás ellen kérik közbenjárását; Isidore Bakanja (†1904, Mbandaka, Kongó, Zaire), 14 éves, hitoktató, a Skapuláré Társulat tagja, vértanú a hitéért - fertőzés, hányás, verés esetén kérik közbenjárását; Jacinta Marto (†1920, Lisszabon), 10 éves, pásztor, Franciscóval együtt a két legfiatalabb boldoggá avatott gyermek, akik nem voltak vértanúk - fejfájás, influenza ellen és romlatlan test érdekében fohászkodnak hozzá tisztelőik; Laura Vicuna (†1904, Quilquihue, Argentína), 13 éves, vértanú a tisztaságáért - verés idején hívják segítségül; Zeffirino Namuncura (†1905, Róma), 19 éves, papi hivatással rendelkező, argentin araucano indián, a „Préri Lilioma" - tuberkulózis, tüdőbetegség, tüdőgyulladás esetén kérik közbenjárását.16

Tiszteletreméltó: Alexia Gonzalez-Barros (†1985, Pamplona), 14 éves, az Opus Dei tagja - bénulás, daganat, émelygés, Ewing-syndroma (főleg gyermekkorban jelentkező csontszarkóma17), fejfájás, gerincvelő-sérülés, gipszkötés, hányás, hátbetegségek, kemoterápia, rák, száj- és toroksebek, vakság, vetélés kivédése; Anne de Guigne (†1922, Annecy), 11 éves, agyhártyagyulladás, fejfájás, fulladási rohamok, influenza, kóma, mellizom bénulás, paratífusz (a paratífuszbaktérium által okozott, gyakran a hastífuszhoz hasonló tüneteket okozó fertőző betegség), romlatlan test; Antonietta Meo (†1937, Róma), hat és fél éves, a Katolikus Akció tagja - agydaganat, amputáció, daganat, mandulagyulladás, rák (csontrák), torokbetegségek, tüdőbetegség; Chiara Luce Badano (†1990, Savona), 19 éves, a Fokoláré Mozgalom tagja - bénulás, hajhullás, kemoterápia, rák (főleg osteosarcoma, a csontszövet szarkómás daganata), vérzés (belső vérzés); Maggiorino Vigolungo (†1918, Alba), 14 éves, papi hivatást érző, vincés, nyomdai munkás, sajtóapostol, „Isten szent újságárusa" - agyhártyagyulladás, mellhártyagyulladás; Mari Carmen Gonzalez-Valerio (†1939, Madrid), kilencéves, álmatlanság, bélgyulladás (vastagbél), fertőzés, fül- és csontgyulladás, magas láz, skarlát, szepti-kémia (szepszis, vérmérgezés), üszkösödés, vénagyulladás, vérátömlesztés; Maria Carmelina Leone (†1940, Palermo), 17 éves, szabó és varrónő, hitoktató, imaapostol, a Skapuláré Társulat tagja, a „meggyötört szent" -tuberkulózis; Maria a Columna Cimadevilla y Lopez-Doriga (†1962, Madrid), tízéves, a „gyengélkedő misszionárius" - Hodgkin-kór (malignus lymphoma, a nyirokcsomók, a lymphoid szövet és a lép megnagyobbodásával jár, anorexia, súlyvesztés, láz, pruritus, izzadás, vérszegénység jellemzi); Paola Renata Carboni (†1927, Grottazzolina), 19 éves, szűz, tanár, a Katolikus Akció tagja -bélgyulladás, emésztési zavar, tífusz; Silvio Dissegna (†1979, Moncalieri), 12 éves, kemoterápia, rák (csontrák), süketség, vakság; Kaszap István (†1935, Budapest), 19 éves, jezsuita novícius, cserkész, a Mária Kongregáció tagja - daganat, fejfájás, ízületi gyulladás, mandulagyulladás, mellhártyagyulladás, orbánc, orrvérzés, torokbetegségek, vérzés esetén fohászkodnak hozzájuk.18

Isten szolgája/szolgálója: Aldo Blundo (†1934, Nápoly), 15 éves, szoros kapcsolatban a ferences renddel, imaapostol, a Rózsafüzér Társulat tagja - bénulás, elektroterápia, fizikoterápia, izomhipertrófia (myohypertrophia, izomtúltengés), lábtörés, légcsőgyulladás, mellhártyagyulladás, mozgássérült (ortopédiai eszközöket használók), szembetegségek, torokbetegségek, tüdőgyulladás; Anfrosina Berardi (†1933, S. Marco in Preturo), 13 éves - fertőzés, vakbélgyulladás; Angela Iacobellis (†1961, Nápoly), 13 éves, vonzotta a ferences lelkiség - leukémia (fehérvérűség, a fehérvérsejtképző rendszer kóros burjánzása), romlatlan test, vérátömlesztés, vérzés; Angelina Pirini (†1940, Celle di Sala), 18 éves, szűz, a Katolikus Akció tagja, egyetlen a felsorolt gyerekek közül, aki a szentáldozás után elragadtatásba esett -béltuberkulózis, tuberkulózis, vakbélgyulladás; Angiolino Bonetta (†1963, Cigole), 15 éves, Mária Szeplőtelen Szíve Társaságának tagja - amputáció, kemoterápia, rák (csontrák); Annie Zelikova (†1941, Morvaország), 17 éves, karmelita harmadrendi, „a mosoly apostola" - tuberkulózis, vetélés kivédése; Bernard Lehner (†1944, Herrngiersdorf, Németország), 14 éves - bénulás, torokgyík (diftéria); Faustino Perez-Manglano (†1963, Valencia), 16 éves, papi hivatást érző, marista - daganat, hajhullás, Hodgkin-kór, kemoterápia, nyirokcsomó-fertőzés, vénagyulladás19; Guido de Fontgalland (†1925, Párizs), 11 éves - torokgyík; Lorena D'Alessandro (†1981, Róma), 16 éves, hitoktató, a „plébánia virága" - amputáció, daganat, mandulagyulladás, rák, vakbélgyulladás; Maria Orsola Bussone (†1970, Treporti), 15 éves, a Fokoláré Mozgalom tagja - áramütés; Montserrat Grases (†1959, Barcelona), 18 éves, varrónő, hitoktató, az Opus Dei tagja, Ewing-szarkóma, hányás, légcsőgyulladás, rák, vérzés; Rachelina Ambrosini (†1941, Róma), 16 éves, a „menyországból jött lány", „Irpinia lilioma" - fertőzés, fülgyulladás, kanyaró; Ramon Montero Navarro (†1945, Tomelloso, Spanyolország), 14 éves, „egy angyal" volt, karmelita harmadrendi - hátbetegségek, Pott-betegség (gerinccsigolyák degenerációja), vesekő esetén hívják segítségül.20

Az életszentség hírétől övezett: Maria Cristina Ogier (†1974, Firenze), 19 éves, ferences harmadrendi - agydaganat, bénulás, daganat, fejfájás, vetélés kivédése; Santos Franco Sanchez (†1954, Hinojosa del Duque, Spanyolország), 12 éves, mariánus - agyhártyagyulladás, agyi fertőzés, fejfájás, fertőzés, görcsök;21 Carlo Acutis (T2006, Milánó), 15 éves - leukémia esetén kérik közbenjárását.22

Jegyzetek

1 Bakó Csongor-István, Az egészségügy patrónustestülete, Keresztény Szó, XX. (2009) 4., 25-29.

2 Vö. Puskely Mária, Dr. Batthyány László 1870-1931. Dokumentált életrajz, Szent István Társulat, Budapest 2001, 17-151.

3 Vö. Január a Római Martirológiumban, in: Diós István, Szentek élete I., Szent István Társulat, Budapest 2009, 223-249.

4 Vö. Február a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 384-400.

5 Vö. Március a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 537-552.

6 Vö. Pelucchi, Giuliana, Élet az életért. Gianna Beretta Molla, Agapé Kiadó, Szeged 1997, 13-93.; Gianna Beretta Molla. Az életért halt meg, mindvégig szeretett, Új Ember Kiadó - Magyar Katolikus Családegyesület, Budapest 2004, 7-17.

7 Vö. Április a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 730-750.

8 Vö. Május a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 952-974.

9 Vö. Június a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 1161-1180.

10 Vö. Július a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 1377-1405.

11 Vö. Augusztus a Római Martirológiumban, in: Diós István, Szentek élete, II, SZIT, Budapest 2009, 254-279.

12 Vö. Szeptember a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 469-493.

13 Vö. Október a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 723-745.

14 Vö. November a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 893-916.

15 Vö. December a Római Martirológiumban, in: Diós I., i. m. 10701087.

16 Vö. Cruz, Joan Caroll, Fiatalok és szentek, Új Ember, Budapest 2009, 26-78.

17 Az orvosi szakkifejezések magyar megfelelőihez, illetve azok magyarázatához a következő alapforrást használtam: Benjámin Katalin (szerk.), Brencsán Orvosi Szótár, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2007.

18 Vö. Cruz, J. C., i. m. 76-156..

19 Vö. Salaverri, José Mária, És ha szólna hozzám az Úr! Faustino Pérez-Manglano (1946-1963) élete, Mécses Kiadó, Budapest 1991, 13-96.

20 Vö. Cruz, J. C., i. m. 157-238.

21 Vö. Cruz, J. C., i. m. 239-255.

22 Vö. Te is lehetsz szent! Keresztény Élet 2009. november 15. l.


Keresés a Katholikos oldalain